Marcela Prachová

Marcela Prachová

úterý, 28 listopad 2017 00:00

Vítání občánků 2017

Vítání nových občánků obce, které se uskutečnilo 25.11.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu Kmetiněves. Vítáme nové občánky obce Tomáše Pracha, Adama Baloga, Šarlotu Toulovou, Vanesu Hatinovou, Nikol Zahradníkovou a Gabrielu Němečkovou.

 VEŘEJNÉ DĚTSKÉ A VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V KMETINĚVSI

 

PROVOZNÍ DOBA:

   pondělí – pátek      15.00h – 21.00h

sobota – neděle        08.00 – 21.00h

o letní prázdniny      08.00 – 21. 00h

 

v průběhu školního roku je víceúčelové hřiště rezervováno pro ZŠ a MŠ Kmetiněves od 08.00 – 15.00h

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NA HŘIŠTI PLATÍ ZÁKAZ:

poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)

volného pobíhání zvířat

kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

vjezdu motorových vozidel a jízdy na kole

stanování a rozdělávání ohňů

přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny

Herní prvky:

Šplhová sestava Sport Club                           3 – 14 let

Mini šplhací pyramida Berger Bucl                3 – 14 let
Houpačka Hnízdo                                          3 – 14 let                Max 50 kg
Herní prvky dětského mobiliáře Rob Roy         3 – 14 let               Max 50 kg
Pískoviště                                                      3 – 14 let                  
Pružinové houpadlo                                       3 – 14 let               Max 50 kg
          
        

Herní prvek nedoporučujeme používat pokud je mokrý, kluzký nebo zamrzlý a povrch terénu víceúčelového hřiště namrzlý.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště oznamte to, prosím, neprodleně na telefonní číslo 602 311 548, 315 766 044.

Dětské a víceúčelové hřiště bylo vybudováno firmou SPORTOVNÍ STAVBY LINHART SPOL. s.r.o. a financováno z finančních prostředků Středočeského kraje a obce Kmetiněves.

 

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

 

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje dle obecních předpisů.

 

 

Provozovatel dětského a víceúčelového hřiště: Obec Kmetiněves, Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín, tel: 315 766 044

 

                                                                

Na základě sdělení VKM a.s. Kladno s účinností od 1.1.2018 se ceny vodného a stočného nemění, zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017.

voda pitná a úžitková včetně DPH je 53,24,-Kč m3

voda odkanalizovaná včetně DPH je 39,68,-Kč m3

vodné a stočné celkem včetně DPH je 92,92,-Kč m3

pátek, 25 listopad 2016 00:00

Vítání občánků 2016

Vítání nových občánků obce, které se uskutečnilo 15.10.2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Kmetiněves. Vítáme nové občánky obce Dominika Pracha, Emmu Kutou, Lukáše Hovorku a Adélu Němečkovou.

čtvrtek, 15 září 2016 00:00

Revize kotlů na pevná paliva

 Povinné revize kotlů na pevná paliva

 

                     

Startují povinné revize kotlů na pevná paliva

Nejpozději 1. ledna 2017 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, disponovat zprávou o kontrole jeho technického stavu a provozu. Doklad musí vystavit odborně způsobilá osoba.

V praxi to znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 korun.

Odbor ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí vydal k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sdělení. Je určeno jak provozovatelům kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak provozovatelům zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání. „Vzhledem k tomu, že zatím nebyla schválena novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, a rovněž novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění, lze postupovat při kontrole spalovacích stacionárních zdrojů podle tohoto sdělení ministerstva životního prostředí,“ sdělila Jana Vágnerová z odboru životního prostředí.

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osobprobíhá taképod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, seznam je průběžně doplňován o nově proškolované osoby.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl, nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Pro tyto účely se rozlišují základní typy spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v dokladu o proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem.

 

středa, 07 září 2016 00:00

Povinná kontrola komínů

Povinná kontrola komínů

Prevence

Podmínky při provozu komínů platné od roku 2011

Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupí v účinnost 1. ledna 2011 a nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.
Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dosud je třeba u výkonů do 50 kW provádět kontroly dvakrát ročně, u výkonů nad 50 kW čtyřikrát ročně.

Novela přichází proto, že stávající vyhláška č. 111 z roku 1981 je podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné. Komíny by se rovněž mohly častěji čistit svépomocí, čímž poklesnou náklady na jejich čištění až na čtvrtinu původní ceny.

pondělí, 30 listopad 2015 00:00

Advent 2015

V Kmetiněvsi se v pátek rozsvítil Vánoční strom.

V páteční podvečer úderem 17,00 hod. nastal pro všechny obyvatele Kmetiněvse a i okolních obcí ten den správný a tolik očekávaný den kdy se nejen rozzáří stovkami žárovek přírodní vzrostlý smrk u Obecního úřadu,ale také oči všech dětí a i dospělců!

Již den před touto událostí , z které se stala v naší obci krásná tradice,nám přivezla firma Startproduction z Prahy pódim,které postavila\ a ráno nastoupila naše pracovní obecní četa pracovnic,která začala chystat a stavět venku vše potřebné pro tuto akci. Současně místní firma manželů Králových začala strojit pódium a osazovat světla a nakonec jsme osadili ozvučovací aparaturu,kterou si ještě v dopolední generálce děti stačily vyzkoušet. Pedagogové si dali záležet s přípravou rovněž a tak jsme všichni byli napjati jak vše v podvečer dopadne. Dopadlo to vše výborně! Lidí se sešlo mnoho dobře přes 220 a k tomu 70 dětí. Vše bylo připraveno a představení mohlo začít.

Celý program zahájil krátkým proslovem a přivítáním všech starosta Kvapil L.a pak již předal pódium dětem.Vše načaly ty nejmladší ,,školkové,, děti a pak se již na pódiu střídaly všechny ostatní se svými scénkami kterým dospělý diváci tleskali a rodiče a ostatní příbuzní malých umělců na ně byli právem pyšní,ba leckde se i oči zaleskly slzami. Na závěr měli všechny děti připravenou společnou písničku s našim vzácným hostem – zpěvačkou Míšou Noskovou.

Míša poté spustila ze svého repertoáru několik písniček a při závěrečné písničce si na pódium opět pozvala všechny děti včetně starosty. Po sakončení posledních tónů písničky Halelujah se celá obec ponořila do tmy a sborovým zvoláním všech dětí a Míši Noskové …Stromečku rozsviť se - .. se najednou rozzářil náš krásný přírodní 23m vysoký strom a všichni tomu zatleskali.

Po celou dobu se podávalo pro dospěláky ,,svářo,, do nádherných hrníčků s logem Kmetiněvse a rokem zcela zadarmo,dětem potom dětský punč.Bylo zde i mnoho pečiva,cukroví a hlavně spokojenosti s celou akcí. Také zde bylo možné zakoupit různé výrobky pedagogů- jako ozdob- a také mnoho věcí od Haničky Špinarové ze studia Hanah.

Závěrem je třeba říci,že celá akce se velice zdařila,patří se poděkovat především dětem a pedagogům z naší ZŠ a MŠ v Kmetiněvsi,všem těm kteří se zasloužili o překrásný a bezproblémový chod celé akce a také Obecnímu úřadu v Kmetiněvsi který vše zorganizoval.

Akce to byla opravdu povedená a krásná,měli jsme i profesionálního kameramana který vše podstatné zaznamenal a budou také CD,ale hlavně nikým jsme si nenechali ukrást tu naši nádhernou tradici Rozsvícení Vánočního stromu v Kmetiněvsi a rozsvítili jsme jej na rozdíl od některých tak jak jsme slíbili!

Již teď se všichni těšíme na další rozsvícení v příštím roce 2016 .

Kvapil Luděk

Starosta obce

Strana 1 z 2
ZPĚT NAHORU

Kontaktní informace

Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
Úřad: 315 766 044
Starosta: 602 311 548
E-mail:  oukmetineves@tiscali.cz
Účetní: 315 766 044
 

Kontakty

Základní statistické údaje

ZUJ: 532479
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 685 ha
Počet obyvatel: 281
Kanalizace: NE
Vodovod: ANO
Plyn: ANO

Více o obci

Firmy v naší obci

Farma Kmetiněves - č.p. 39
Gera, spol. s.r.o. - č.p. 37
Truhlářství Hampeis Jiří - č.p. 93
Hrnčíř Dalibor - č.p. 79
JK.EXPO, č.p. 32
ZŠ a MŠ Kmetiněves, č.p. 77
Procházka Jan, č.p. 6

Další firmy