Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Skorkově (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

 

01. Oficiální název
 • Kmetiněves
02. Důvod a způsob založení Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
03. Organizační struktura Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složky obce:

 •  Základní škola a Mateřská  škola Kmetiněves
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
 • Obecní úřad Kmetiněves
 • Kmetiněves 17
 • 273 22 Hospozín
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Obecní úřad Kmetiněves
 • Kmetiněves 17
 • 273 22 Hospozín
04.3. Úřední hodiny
 • Pondělí: 08:00 - 14:00 a 17:00 - 19:00 úřední den ( od 11h - 12h polední pauza)
 • Úterý:   08:00 - 11:00 úřední den
 • Středa:  08:00 - 16:00 úřední den ( od 11h - 12h polední pauza)
 • Čtvrtek: 08:00 - 11:00 úřední den
04.4. Telefonní čísla
 • +420 315 766 044 úřad
 • +420 724 188 883 administrativa obce
04.5. telefonní číslo starosta
 • +420 315 766 044 kancelář
 • +420 602 311 548 mobil starosta
 • +420 722 907 012 mobil mistostarostka
04.6. Adresa Internetové stránky
 • www.kmetineves.cz 
 • Listinná úřední deska je umístena před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.
04.7. Adresa e-podatelny
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
04.8. Další elektronické adresy
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
05. Bankovní spojení (číslo účtu)
 • 10126141/0100 (Komerční banka)
 • Variabilní symboly pro platby.
  • Poplatek za odpady: číslo popisné +rok
  • Poplatek za psy: číslo popisné-rok
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 00234532
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • Obec není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavní dokumentů
08.2. Rozpočet
 • Rozpočet obce Kmetiněves

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na internetových stránkách obce Kmetiněves.

Na základě zákona č. 24/2017 Sb., ze dne 17.01.2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, část čtrnáctá - změna zákona č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejťuje obec na svých internetových stránkách:

 • Návrh rozpočtu obce
2014 - návrh rozpočtu
2015 - návrh rozpočtu
2016-  návrh rozpočtu
2017 - návrh rozpočtu
2018 - návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2019
 • Rozpočtový výhled obce

           Rozpočtový výhled obce 2015-2018

           Rozpočtový výhled 2019-2023

 • Závěrečný účet obce

09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na obecním úřadě Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22 Hospozín v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 044
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • elektronickou podatelnouelektronickou podatelnou
  • poštou na adresu obecní úřad Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22
  • faxem na číslo +420 315 766 044
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
 • Žádost o poskytnutí informací
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na obecním úřadě Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22 v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 044
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Elektronickou podatelnou
 • Poštou na adresu obecní úřad Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22
 • Faxem na číslo +420 315 766 044
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním na obecním úřadě Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22
 • Poštou na adresu obecní úřad Kmetiněves, Hospozín 17, 273 22 k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář (DOC 38kB) pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Skorkov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.
14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpisy
 • Řády
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje Úřad Obce Kmetiněves poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci úřadu obce.

Obec vybírá také poplatky za užívání veřejného prostranství a jiné služby

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv
 • nejsou
16.2. Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Úřad Kmetiněves jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje obecní úřad Kmetiněves žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

 • v roce 2008, 2009, 2010, 2012 nebyla podána žádná žádost.
 • v roce 2011 nebyla podána žádná žádost.
 • v roce 2013 nebyla podána žádná žádost.
 • v roce 2014 nebyla podána žádná žádost.
 • v roce 2015 nebyla podána žádná žádost
 • v roce 2016 nebyla podána žádná žádost
 • v roce 2017 nebyla podána žádná žádost
 • v roce 2018 nebyla podána žádná žádost

Aktuálně podaných žádostí:

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Starší výroční zprávy

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné informace

V roce 2011 a 2013 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné informace

V roce 2015 nebyly poskytnuty žádné informace

V roce 2016 nebyly poskytnuty žádné informace

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné informace

V roce 2018 nabyly poskytnuty žádné informace

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 1. Rejstříky pracoviště CZECH POINT
20. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů úřadu Kmetiněves provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
21. Informace o obecním informačním systému Informační systém úřadu Kmetiněves je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 1x Ms Windows 7 Proffesional, 1x MS Windows Home  a 2x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci úřadu Kmetiněves

 • Triáda, Ekonomický systém
 • Triáda, Evidence obyvatel
 • Joomla, Redakční systém pro www

Prohlášení
Úřad Kmetiněves nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu Důvodem pro zpracování územního plánu Kmetiněves je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Skorkova ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.
 • Kompletní informace o územním plánu mají k nahlédnutí na OÚ Kmetiněves a na MěÚ Slaný.
ZPĚT NAHORU

Kontaktní informace

Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
Úřad: 315 766 044
Starosta: 602 311 548
E-mail:  oukmetineves@tiscali.cz
Účetní: 315 766 044
 

Kontakty

Základní statistické údaje

ZUJ: 532479
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 685 ha
Počet obyvatel: 281
Kanalizace: NE
Vodovod: ANO
Plyn: ANO

Více o obci

Firmy v naší obci

Farma Kmetiněves - č.p. 39
Gera, spol. s.r.o. - č.p. 37
Truhlářství Hampeis Jiří - č.p. 93
Hrnčíř Dalibor - č.p. 79
JK.EXPO, č.p. 32
ZŠ a MŠ Kmetiněves, č.p. 77
Procházka Jan, č.p. 6

Další firmy